Search

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, “z wody i Ducha”. Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu?

Do Sakramentu Bierzmowania kandydaci wraz z rodzicami przygotowują się przez uczestniczenie we Mszy św. i Nowennie do Ducha Świętego.

Obrzęd bierzmowania w czasie Mszy św. ma miejsce po liturgii słowa i składa się z następujących części:

 • przedstawienie kandydatów do bierzmowania,
 • homilia biskupa,
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
 • włożenie rąk z modlitwą o dary Ducha Świętego,
 • namaszczenie krzyżmem św.,
 • modlitwa powszechna (specjalna),
 • na zakończenie Mszy św. udziela się uroczystego błogosławieństwa.

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:

Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe.

Przygotowanie dalsze obejmuje uczniów klast siódmej Szkoły Podstawowej, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy szóstej i siódmej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii.

Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy ósmej. Obejmuje ono głównie formację religijno – moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.

Kryteria dopuszczenia do bierzmowania:

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

 • w deklaracji przyjęcia sakramentu,
 • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,
 • w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
 • w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
 • w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
 • w nienagannej postawie religijno – moralnej,
 • w pozytywnie zdanym egzaminie,

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterską miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

 • Liturgia dnia

  Msze Święte

  Niedziele i święta:
  08:00, 10:00, 12:00
  Dni powszednie:
  poniedziałek – środa: 18:00
  czwartek – 07:00 (lub 18:00)
  piątek – sobota: 18:00

  Polecamy